Beste leden,

Naar aanleiding van de uitslagen van de C.C.Breda, heeft er op initiatief van Team de Weerd bij monde van Dr. Henk de Weerd een informeel gesprek plaats gehad met ondergetekende.

Henk geeft aan dat hij ook niet gelukkig is met de C.C.Breda uitslagen zoals die op dit moment worden vervlogen.

Omdat hun ambities duidelijk liggen bij de hogere spelniveaus.
Heeft hij besloten om te overleggen om het aantal duiven in de verenigingsuitslag van onze C.C.Breda te gaan reduceren.

Omdat Team de Weerd zelf en in goed overleg met dit voorstel is gekomen en wij hun de tijd willen gunnen om in alle rust ook zelf met een voorstel te komen, is er voorgesteld om hun besluit begin november in overleg aan ons kenbaar te maken en zullen wij jullie in het eerstvolgende krantje hiervan op de hoogte brengen.

De fondduiven van Mark de Weerd zullen net als voorgaande jaren op dezelfde manier opgenomen en afgericht worden.

Wij als bestuur zijn Team de Weerd zeer erkentelijk om in het belang van onze vereniging hier mee te komen.

Secr. Bernard Brouwer

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rayon 3 Union de Baronie Nieuws.

Beste Leden,

Van het Union de Baronie bestuur hebben wij bericht gehad welke wij ook graag met jullie willen delen. Ik kan u mededelen als secretaris van de Union de Baronie dat dergelijk besluit op bestuurlijke democratische wijze en in dit geval zelfs unaniem is besloten om hiertoe over te gaan.

Als bestuur van de C.C.Breda vinden ook wij dat ten aller tijden de reglementen moeten worden gerespecteerd. En staan achter het besluit van het Union bestuur. De samenspel uitslagen in 1 van de Rayons welke de afgelopen periode onreglementair tot stand zijn gekomen zijn niet volgens de reglementen berekend. Dergelijke uitslagen dragen niet bij aan een eerlijke concurrentie strijd tussen ALLE leden van Brabant-2000 en op Nationaal niveau.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Onderwerp : Bezwaar onttrekken leden samenspel Rayon 3

Beste bestuursleden,

Afgelopen week hebben wij een bestuursvergadering gehad. Op deze vergadering is o.a. besproken hoe wij ( het tegen de reglementen in onttrekken ) van leden behorende in ons vlieggebied Rayon 3 hoe voor de toekomst dit verder tegen kunnen gaan.

Afgelopen jaren komt het met regelmaat voor dat er leden behorende in ons Rayon 3 overstappen naar een vereniging buiten ons Rayon, Op zich mag dit volgens de regelementen en mogen zelfs in de plaatselijke uitslag worden opgenomen.

Voor wat betreft het opnemen in een Rayon samenspel uitslag is dit niet aan de orde en gelden er duidelijk andere regels.

Derhalve heeft het Union de Baronie bestuur besloten om hiertegen bij het Afdelingsbestuur van Brabant-2000 bezwaar te maken en gevraagd de duidelijke reglementen hierin te volgen.

KLIK HIER vind u ons bezwaarschrift gericht aan het Afdelingsbestuur welke op donderdag 5 oktober aan het secretariaat per e-mail is verzonden.

Zoals u misschien allen al weet heeft het bestuur van Brabant-2000 naar aanleiding van verschillende dreigende en kwetsende berichten persoonlijk gericht aan hun bestuursleden besloten om aan blok af te treden.

Wij als bestuur van de Union de Baronie keuren dergelijk dreigend en kwetsend gedrag gericht vanuit welke hoek dan ook te stelligste af. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, en mogen van mening verschillen maar dergelijke acties vinden wij buiten elke fatsoensnorm.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Wij hebben inmiddels reactie gehad van het bestuur op ons bezwaar en deze geeft aan ons bezwaar door te geven aan het nieuw te vormen bestuur. Wij houden u op de hoogte als er nieuws is aangaande dit bezwaar.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Vanuit het bestuur van Brabant-2000 hebben wij het verzoek gehad om ook vanuit Rayon 3 bestuursmandaten aan te leveren om evt. plaats te nemen in het mogelijk nieuw te vormen Afdelingsbestuur.

 

Leden vanuit Rayon 3 kunnen zich opgeven tot uiterlijk 23 oktober bij het secretariaat van de Afdeling.